Centrum Kultury w Świątnikach Górnych

Regulamin zajęć organizowanych w Centrum Kultury

Regulamin Uczestnika zajęć organizowanych przez Centrum Kultury

 w Świątnikach Górnych

 

1. Uczestnikiem zajęć organizowanych przez Centrum Kultury w Świątnikach Górnych mogą być dzieci, młodzież i dorośli. Zapisy odbywają się u instruktorów prowadzących zajęcia.

2. Uczestnikiem zajęć może być osoba która:

a) wyraża chęć systematycznego uczestnictwa w wybranych zajęciach,

b) zobowiązuje się do terminowego opłacania wybranych zajęć, zgodnie z taryfą opłat w bieżącym sezonie,

c) akceptuje i realizuje regulamin uczestnika zajęć,

3. Zasady płatności:

a) opłaty na zajęcia dla dzieci należy dokonać w formie przelewu z góry za cały miesiąc przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,

b) opłaty za zajęcia ruchowe dla dorosłych należy dokonać w formie przelewu z góry za cały miesiąc przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, (za zajęcia odbywające się w Świątnikach wpłaty można dokonać gotówką w dniu zajęć)

c) w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż dwa tygodnie istnieje możliwość odliczenia w kolejnym miesiącu, tylko i wyłącznie gdy zgłosi się dłuższą nieobecność do biura Centrum Kultury ( 12 270 40 97, 579-470-914 lub biuro@ckswiatniki.pl)

d) lekcje indywidualne należy odwołać u instruktora nie później niż jeden dzień wcześniej przed planowanymi zajęciami do godz.12.00,

3. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zapisu na zajęcia podpisuje rodzic/prawny opiekun

4. Podczas zajęć ruchowych dla dorosłych oraz wszystkich zajęć dla dzieci obowiązuje obuwie zamienne.
5.Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktorów w czasie trwania zajęć.
6.Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

8.Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
a) podporządkowania się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia,

b) zapoznania się wraz z rodzicami/opiekunami z regulaminami oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi,
c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

d) postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami kultury i etyki,

e) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
f) szanowania rzeczy własnych i kolegów,
g) przestrzegania ogólnych zasad BHP,
h) natychmiastowego powiadomienia instruktora o zaistniałych problemach i wypadkach,
9. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników.

11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązującego

w placówce.
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię nazwisko tel. kontaktowy rodziców/opiekunów, uczestników zajęć do celów organizacyjnych i celów bezpieczeństwa uczestników.